top of page

Jaaroverzicht 2014

Het jaar 2014 was een jaar van voorbereidingen van nieuwe projecten.

 

In april wordt een werkbezoek afgelegd en met de nieuwe directeur van het CFP Sindian en de directeur van CE Sindian worden projecten opgezet: structureel zal onderhoud deel uitmaken van onze ondersteuning.

 

Plannen voor uitbreiding CFP omvatten bouw van kleinveestal voor agro technisch onderwijs en hotel/restaurant voor restauratie opleiding. In 2015 zullen de projecten in uitvoering worden

genomen. Onderhoud en kleinere aanschaffen en kosten worden vanuit de budgets 'onderhoud' en 'kosten Sané' gefinancierd.

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouwmensen Limburg-Noord ( voorheen Bouw Opleidings Centrum) doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

Financieel overzicht 2014

Banksaldi per 01-01-2014;                 €19.358,18

Inkomsten:

Donaties t.b.v. SOTOS organisatie         1.034,47

Donaties projecten                                  5.350,00

Sponsorloop Dendron College               3.391,00

————  +

Totaal inkomsten en saldi uit 2014;    €29.133,65

Uitgaven:

Werkbezoek                                            1.475,00

Bankkosten                                                  91,07

Website                                                       151,25

Onderhoud CFP en CEM Senegal           3.000,00

Kosten Sane, budget Senegal                2.600,00

————  +

Totaal uitgaven                                      €7.317,32

Banksaldi per 31-12-2014;                 €21.816,33

Het batig saldo over 2014 staat grotendeels gereserveerd voor de in ontwikkeling te nemen projecten in 2014 en 2015.

bottom of page